Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Listy PEP

Data obowiązywania: od 1 lutego 2019 roku.

Moduł Listy PEP zawiera dwie usługi:

 • Usługa PEP check – Listy PEP, weryfikacja statusu na żądanie,
 • Usługa Batch PEP check –  Weryfikacja automatyczna PEP.

PEP check – Listy PEP

 1. Usługa Listy PEP umożliwia sprawdzenie czy osoba o danym imieniu i nazwisku jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w wewnętrznej bazie danych osób PEP zwanej dalej „Bazą PEP”.
 2. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
 3. Usługa jest dostępna w trzech wariantach: zapytanie pojedyncze, zapytanie zbiorowe, zapytanie z pliku.
 4. Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku “Sprawdź status PEP”/enter lub wysłanie poprawnie technicznie sformułowanego żądania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wysłaniem zapytania PEP, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
 5. Wysłanie zapytania PEP może skutkować odpowiedzią pozytywną (osoba posiada status PEP) lub negatywną (osoba nie posiada statusu PEP).
 6. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań:
 • zapytanie pojedyncze – każdorazowe wysłanie zapytania PEP powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden,
 • zapytanie zbiorowe lub z pliku – każdorazowe wysłanie zapytania PEP powoduje zmniejszenie Salda żądań o liczbę wysłanych wierszy w zapytaniu (sprawdzanych osób).
 1. Wyjątek dla punktu 6 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.

Batch PEP check – Weryfikacja automatyczna PEP

 1. Usługa Batch PEP check umożliwia cykliczne, codzienne sprawdzanie oraz weryfikacje na żądanie zbioru osób w wewnętrznej bazie PEP.
 2. Usługa ta polega na codziennej analizie zadanego przez użytkownika zbioru osób, czy są to osoby na eksponowanych stanowiskach.
 3. Usługa jest dostępna w dwóch wariantach: 
 • aktywne analizy automatyczne – codzienne sprawdzanie zadanego zbioru osób w bazie PEP,
 • weryfikacja na żądanie – sprawdzanie zadanego zbioru osób na żądanie.
 1. Gdy usługa posiada status Aktywny – analizy zostają uruchomione zgodnie z konfiguracją wprowadzoną przez użytkownika. Włączenie analizy automatycznej powoduje samoczynnie, codzienne uruchomienie analizy o godzinie 5.30 nad ranem. Analiza na żądanie powoduje natychmiastowe uruchomienie analizy. W obu przypadkach weryfikacja każdej osoby w zadanym zbiorze pomniejsza saldo zapytań o 1. 
 2. Z przeprowadzonej analizy wysyłany jest raport na adres e mail podany dla danej analizy. Wyniki analizy oraz statystyki są dostępne również na stronie usługi oraz w zakładce historii usługi.
 3. Wyjątek dla punktu 4 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.

Informacje o module

 1. Baza PEP zawiera informacje o osobach posiadających status PEP zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (PEP Krajowy) jak i za granicą (PEP zagraniczny). 
 2. Usługodawca zapewnia okresową aktualizację swojej Bazy PEP bez dodatkowych opłat.
 3. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań do Bazy PEP w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
 4. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero) i gdy termin określony jako koniec świadczenia usługi na czas określony minął.
 5. Usługodawca nie udostępnia całej listy PEP (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby tworzona i aktualizowana przez niego Baza PEP była kompletna i aktualna, jednak ze względów technicznych i prawnych – Usługodawca nie odpowiada za sytuację, w której odpowiedź na wysłanie zapytania PEP nie jest zgodna ze stanem faktycznym. 
 7. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań PEP wynosi 5 zapytań na sekundę. 
 8. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 
 9. W przypadku wysłania zapytania PEP zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.

 * – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.