Dokumentacja użytkownika: CRBR import

Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat modułu CRBR import, który może działać samodzielnie jaki i być rozszerzeniem modułu Baza CRM dostępnego na Platformie Analitycznej Hyperflow znajdującej się pod adresem https://hyperflow.eu/client/. Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika modułu CRBR import w wersji 1.0.

Moduł CRBR import działa samodzielnie. Informacje i zdjęcia zawarte w dokumentacji przedstawiają moduł CRBR import wraz z  podstawowym modułem Baza CRM. W przypadku posiadania wyłącznie podstawowego modułu CRBR import, niektóre funkcjonalności CRBR import nie są dostępne. Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat modułu Baza CRM zapraszamy do dokumentacji modułu.

Rozdział 2. Możliwości modułu CRBR import

Moduł CRBR import służy do weryfikacji danych kontrahentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jest niezbędny do pobierania danych na temat beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentacji firmy z CRBR.

Moduł CRBR import jest dostępny przez kategorię Rejestr UBO – funkcjonalność dostępna z poziomu menu bocznego (punkt 1 rysunku opcja trzecia).

  • Import Beneficjentów Rzeczywistych
Rysunek nr 2.1

W ramach pakietu demo otrzymują Państwo darmowy pakiet 5 zapytań w celu przetestowania usługi. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się licznik salda oraz szybka ścieżka dla uzupełnienia salda (Rysunek nr 2.1). Gdy saldo zostanie wyczerpane, usługa automatycznie stanie się nieaktywna. 

Rozdział 3. Import Beneficjentów Rzeczywistych

 Import Beneficjentów Rzeczywistych pozwala na automatyczne monitorowanie danych kontrahentów i ich zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Pobieranie danych odbywa się na podstawie numeru NIP.

3.1. Do czego służy Import Beneficjentów Rzeczywistych?

Import Beneficjentów Rzeczywistych pozwala na regularne, automatyczne pobieranie danych kontrahentów, ich beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów z bazy CRBR. Usługa ta pozwala całkowicie pozbyć się kłopotów związanych z weryfikacją zmian beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów spółek, z którymi współpracujemy. Aby skonfigurować automatyczny import danych  kontrahentów należy:

  • aktywować automatyczną analizę,
  • skonfigurować automatyczne pobieranie danych do analizy lub wprowadzić te dane ręcznie.

3.2. Ustawienia automatycznego importu danych.

Główny panel automatycznego importu przedstawia rysunek nr 3.1.

Rysunek nr 3.1

Na rysunku powyżej punktem 1 został oznaczony checkbox automatycznej weryfikacji. Zaznaczenie tej opcji oraz zapisanie ustawień (punkt 3 rysunku) powoduje cykliczny, codzienny import danych z CRBR. Punkt 2 na rysunku pozwala na wprowadzenie adresu email, na który będą wysyłane raporty zawierające dane na temat ilości poprawnie pobranych informacji, nie jest on jednak konieczny. Wyniki analizy będą widoczne w panelu analizy. Po dokonaniu potrzebnych zmian zawsze należy zatwierdzić wprowadzone dane klikając “Zapisz ustawienia” (punkt 3). Aby przerwać modyfikację ustawień należy kliknąć “Anuluj” (pkt 4).

Punkt 6 rysunku 3.1 wskazuje na konfigurację automatu do pobierania danych. Szerzej o tej funkcji przeczytasz w następnym punkcie dokumentacji. Punkt 7 to przycisk Dodaj. Jest to opcja dostępna tylko w przypadku braku automatycznej konfiguracji pobierania danych i pozwala na ręczne wprowadzanie danych do analizy.

3.2.1. Uruchomienie analizy na żądanie

Klawisz “Weryfikuj teraz” (rys 3.1 pkt 5) służy do jednorazowego uruchomienia importu dla danych zawartych w buforze – na żądanie. Po wprowadzeniu danych lub skonfigurowaniu ich pobierania, można wykonać import danych na żądanie, nie czekając na automat, który przeprowadza import w nocy.

3.3. Konfiguracja pobierania danych.

Po kliknięciu klawisza “Konfiguruj automatyczne pobieranie danych” rozwija się panel konfiguratora automatu pobierania danych – rysunek 3.2. Do wyboru mamy trzy opcje. Każdorazowa zmiana ustawień konfiguratora musi być zatwierdzona klawiszem “Zapisz”. Aby wycofać wprowadzanie zmian należy kliknąć przycisk “Anuluj”.

Rysunek nr 3.2

3.3.1 Automatyczny import wyłączony

Oznacza to, że dane do importu nie będą pobierane z zewnętrznych źródeł, a analizie (jeżeli automat opisany w punkcie 3.2 dokumentacji jest włączony) poddane będą tylko dane wcześniej wprowadzone do analizy i znajdujące się w bazie. Jest to ustawienie które umożliwia wprowadzanie danych ręcznie.

3.3.2 Plik zdalny CSV

Zaznaczenie opcji “Plik zdalny CSV” pozwala na wczytanie danych ze zdalnego pliku. 

W tym przypadku należy podać ścieżkę dostępu do pliku zdalnego (na przykład na innym serwerze) w punkcie 1 rys 3.3. 

Punkt 2 rysunku 3.3 należy zaznaczyć jeżeli plik zawiera wiersz nagłówka (wiersz z opisem zawartości kolumn). 

Punkt 3 należy zaznaczyć, jeżeli sprawdzane dane każdorazowo mają być pobierane z pliku. Ta opcja jest przydatna, gdy na bieżąco uzupełniamy listę kontrahentów w pliku – czyli dodajemy i usuwamy kontrahentów, modyfikujemy ich dane w pliku. Wtedy każdorazowa weryfikacja pobierze nowe dane do weryfikacji, a stare dane nie będą weryfikowane. Pozostawienie niezaznaczonej opcji skutkuje pozostawieniem danych z poprzedniej analizy do weryfikacji razem z danymi z bieżącego pliku. 

Punkt 4 pozwala na wprowadzenie dodatkowych nagłówków HTTP potrzebnych do odczytania pliku (np autoryzacja HTTP Basic czy tokeny).

Rysunek nr 3.3

3.3.3 Arkusz google

Konfigurator dla arkusza google spreadsheets wygląda bardzo podobnie do omówionej wyżej konfiguracji dla zdalnego pliku CSV. 

Rysunek nr 3.4

Punkt 1 na rysunku 3.4 to miejsce na ścieżkę dostępu do pliku google. Zaznaczenie opcji opisanej punktem 2 skutkuje pominięciem pierwszego wiersza pliku. Zaznaczenie opcji z punktu 3 skutkuje usunięciem wprowadzonych wcześniej danych do analizy.

Aby skorzystać ze źródła danych w postaci arkusza google należy go najpierw przygotować i udostępnić w trybie Shareable by Link. 

Rysunek nr 3.5

Rysunek 3.5 przedstawia przygotowany arkusz google z danymi testowymi (puste wiersze,nie  zostaną wprowadzone do importu). Aby umożliwić czytanie pliku aplikacji, należy kliknąć zaznaczony na rys 3.5 punktem 1 przycisk “Share”. Następnie kliknąć opcję ”Get shareable link” (rys 3.6), aby udostępnić i skopiować link do arkusza.

Rysunek nr 3.6

3.3.4 Zatwierdzenie konfiguracji.

 Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy zapisać nowe ustawienia klawiszem “Zapisz”. W przypadku pliku CSV oraz pliku google istnieje również opcja zapisania i załadowania danych w celu weryfikacji podanej ścieżki i innych ustawień. “Zapisz i załaduj dane” (rys 3.3 pkt 5 oraz rys 3.4 pkt 4) skutkuje wprowadzeniem nowych danych do bufora. 

UWAGA: jeżeli w konfiguracji będzie zaznaczona opcja czyszczenia bufora, nastąpi to za każdym razem przy wczytywaniu danych. Oznacza to, że każdorazowo wszelkie zmiany dokonane na danych zaczytanych będą nadpisywane przez dane z pliku. 

3.3.5 Jednorazowe wczytanie danych z pliku.

Aby jednorazowo wczytać dane z pliku, a następnie modyfikować je już wewnątrz modułu automatycznej weryfikacji NRB, należy:

– skonfigurować prawidłowo pobieranie danych z pliku zdalnego csv lub z arkusza google i zapisać dane klikając “Zapisz i załaduj dane”,

– sprawdzić dane wczytane do bufora analiz, 

– ponownie skonfigurować zdalne pobieranie danych jako “Automatyczny import wyłączony”,

– zapisać zmiany. 

W ten sposób będziemy mieć zaczytane dane z pliku bez opcji ich nadpisywania z pliku, a analizie będzie poddawany tylko pierwotnie dodany zbiór uwzględniający zmiany wprowadzone ręcznie.

3.4. Wprowadzanie danych do analizy pojedynczo.

Aby móc dodawać dane ręcznie, rekord po rekordzie, należy w konfiguratorze wybrać i zapisać opcję “Automatyczny import wyłączony”. Przy takiej konfiguracji możliwe jest wprowadzanie i modyfikowanie zasobów znajdujących się w bazie automatycznych analiz.

Rysunek nr 3.7

Aby dodać dane ręcznie: pojedynczo, masowo, lub z pliku csv z komputera, należy kliknąć przycisk “Dodaj” – punkt 1 na rysunku nr 3.7. Ręczne wprowadzanie danych odbywa się poprzez wprowadzenie numeru NIP i zatwierdzenie przyciskiem “Dodaj nowy”.

Drugim sposobem wprowadzania danych jest wprowadzanie masowe z pliku CSV lub za pomocą listy. W tym celu należy przejść do wprowadzania masowego danych (punkt 4 rys 3.7).

3.5. Ręczne masowe wprowadzanie zbioru danych.

Masowe wprowadzanie danych z pliku lub za pomocą wklejenia zbioru danych umożliwia widok przedstawiony na rys  3.8.

Rysunek nr 3.8.

Numerem 1 na rysunku zostało oznaczone okno wprowadzania danych. Rozmiar okna dialogowego do masowej weryfikacji może być dostosowany za pomocą prawego dolnego rogu tego okna. 

Nr 2 na rysunku to pole przeglądarki plików. Umożliwia ono zaczytanie danych z pliku CSV. Odpowiednio przygotowany plik w formacie csv, w którym pierwszą kolumnę stanowią numery NIP należy znaleźć przez wyszukiwarkę, a następnie kliknąć “OPEN”/”OTWÓRZ”. Po tej operacji należy kliknąć na panelu “Dodaj nowy” (rysunek 3.8. pkt 3). Plik zaczyta się automatycznie do analiz. Przed kolejną próbą wprowadzenia danych za pomocą okna wprowadzania danych należy odświeżyć stronę, aby upewnić się, że wprowadzony plik nie jest dłużej podłączony. 

  Nr 4 na rysunku 3.8 to powrót do okna pojedynczego wprowadzania danych.

3.6. Modyfikacja danych w analizach.

Jeżeli bufor danych nie jest pusty, na panelu modułu będą dostępne statystyki (rys 3.9 pkt 1) dla wprowadzonych danych oraz wyniki ostatniej analizy. Jeżeli dane zostały wprowadzone, jednak nie były jeszcze poddane analizie, będą posiadały one status “Oczekujący”. Jeżeli konfigurator jest ustawiony  jako “Automatyczny import wyłączony”, możemy modyfikować zbiór danych jakie poddawane będą analizie (punkt 3 i 4 rys 3.9 ).

Rysunek nr 3.9

Na rysunku nr 3.9 punktem 2 został zaznaczony checkbox umożliwiający filtrowanie wyników analizy. Jeżeli dane były poddane analizie, statystyki w łatwy sposób pozwolą filtrować rekordy z różnymi statusami weryfikacji.

Rysunek nr 3.10

Na rysunku 3.10 zostały oznaczone opcje filtrowania danych za pomocą statystyk. Odznaczenie jednego lub kilku rodzajów statusów pozwala na szybkie odnalezienie i przeglądanie interesującego nas zakresu danych. W części “Wyniki ostatniej analizy” znajdują się  dane dla każdego rekordu w postaci wyniku analizy oraz daty dokonania analizy.

3.7. Raporty.

Rysunek 3.10 przedstawia dane po dokonanym imporcie. Dane te można pobrać w pliku csv “Pobierz raport”, który zawiera wyłącznie informacje na temat spółek, które zostały sprawdzone. Dostępny jest również raport z listą beneficjentów rzeczywistych i reprezentantów sprawdzonych spółek – “Pobierz raport osób” również w formacie csv.

Więcej informacji: https://nip.waw.pl