NIP Skaner – Biała Lista VAT

Program do weryfikacji danych w Pliku płaskim

Moduł NIP Skaner dostarcza usługi w dwóch kategoriach:

 • Poznaj swojego kontrahenta (KYC), która oferuje usługę:
  – Sprawdź NIP (VAT,VIES) wraz z historią weryfikacji,
 • Biała Lista VAT (Plik płaski), która oferuje usługi:
  – Sprawdź rachunek bankowy oraz
  – Weryfikację automatyczną NRB razem z historią zapytań.

Usługi Białej Listy VAT (Plik płaski) umożliwiają sprawdzenie par danych: numeru NIP i numeru rachunku bankowego w pliku płaskim udostępnianym przez Ministerstwo Finansów – Krajową Administrację Skarbową.

Weryfikacja par danych NIP i NRB w Pliku płaskim

Plik płaski pozwala zweryfikować numery rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w SKOK i rachunków wirtualnych kontrahentów, czy są one zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Jeśli dane zostały wprowadzone niepoprawnie, serwer zwrócił informację “Niepoprawny NIP” lub “Błędne dane”. Gdy dane zostaną wprowadzone poprawnie, odpowiedź dla każdej sprawdzanej pary danych (numer nip i numer rachunku bankowego) będzie zawierać jej status: “Czynny”, “Zwolniony”, “Niezarejestrowany”.

Weryfikacja automatyczna NRB pozwala na ustawienie automatycznej, codziennej weryfikacji ze zdalną konfiguracją danych wsadowych. Wyniki analizy są wysyłane na adres email wprowadzony do analiz oraz są dostępne w panelu analizy i możliwe do pobrania w formie raportu CSV.

Automatyczna weryfikacja NRB

Usługa w Poznaj swojego kontrahenta (KYC) pozwala na sprawdzenie danych klienta na podstawie numeru NIP lub numeru rachunku bankowego w trzech rejestrach: rejestrze GUS, rejestrze VAT i rejestrze VIES.
Rejestr GUS służy do sprawdzenia takich danych jak nazwa, adres, forma prawna działalności, obecny status działalności itp.
Rejestr VAT służy do sprawdzenia kontrahenta czy jest podatnikiem VAT, to znaczy czy znajduje się na Białej Liście VAT.
Rejestr VIES służy do sprawdzenia czy kontrahent posiada VAT UE.
Rejestr GUS:

Rejestr udostępniany jest przez Główny Urząd Statystyczny i zawiera dane obsługiwane przez:

 • Rejestr Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – zawierający jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne,
 • Krajowy Rejestr Sądowy – zawierający spółki prawa handlowego, w tym Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowe.

Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP.
Moduł może służyć również do weryfikacji poprawności numeru NIP. Jeżeli numer NIP jest niepoprawny, otrzymają Państwo informację zwrotną. Jeżeli numer NIP jest poprawny i podmiot o tym numerze istnieje w rejestrach przedsiębiorców, otrzymają Państwo takie informacje jak:

 • Pełna nazwa firmy
 • Forma działalności
 • Pełna nazwa formy prawnej
 • Pełny adres siedziby
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Data zawieszenia/wznowienia prowadzenia działalności
 • Data zakończenia prowadzenia działalności
 • Obecny status działalności
 • Numer REGON
 • E-mail
 • Numer KRS
 • Kod PKD – rodzaj prowadzonej działalności (przeważająca)
NIP skaner – narzędzie do weryfikacji danych kontrahentów

Rejestr VAT:

Czyli tak zwana Biała Lista VAT – udostępniana jest przez Krajową Administrację Skarbową. Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP. W&nbsodpowiedzi przychodzi informacja o statusie kontrahenta jako podatnika VAT:

 • Czynny
 • Zwolniony
 • Niezarejestrowany

a także dodatkowe informacje jak podstawa odmowy zarejestrowania lub zwolnienia.
Jeżeli kontrahent posiada status „czynny”, dostępna jest także informacja o numerach kont bankowych kontrahenta zarejestrowanych w Ministerstwie Finansów. Odpowiedź zawiera też datę zapytania i id zapytania do Białej Listy VAT. Rejestr VIES:

Dane do rejetru VIES są udostępniane przez Komisję Europejską. Pobieranie informacji odbywa się poprzez podanie numeru NIP. W odpowiedzi przychodzi informacja o statusie kontrahenta jako podatnika VAT UE:

 • Czynny
 • Niezarejestrowany

Jeżeli kontrahent posiada status „czynny”, dostępna jest także informacja o adresie prowadzenia działalności.

Funkcja Historia NIP Skaner umożliwia:

 • kontrolę zapytań,
 • wykonanie raportu miesięcznego zapytań
 • oraz pozwala śledzić zmany danych o podmiocie np. zmiany statusu, nazwy, adresu itp.
Historia weryfikacji numeru NIP

Dostęp do modułu NIP Skaner jest realizowany za pośrednictwem naszej platformy usługowej (Aplikacja WWW) oraz interfejsu API (REST JSON) i jest rozliczany za każde zapytanie – w ramach wykupionych pakietów lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony (prepaid).

Najważniejsze funkcje modułu NIP Skaner:

 • Weryfikacja poprawności numeru NIP – sprawdzenie sumy kontrolnej
 • Sprawdzenie czy NIP unijny jest aktywny
 • Konwersja numeru NIP na KRS
 • Sprawdzenie czy podany numer NIP jest numerem poprawnym i należy do podmiotu gospodarczego
 • Weryfikacja czy pod podanym numerem NIP prowadzona jest działalność gospodarcza
 • Sprawdzenie czy działalność gospodarcza nie została zawieszona
 • Kontrola zmian statusu działalności kontrahenta
 • Integracja z zewnętrznymi systemami przez API i pliki CSV
 • Możliwość masowej weryfikacji statusu działalności gospodarczej
 • Możliwość masowej weryfikacji daty rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej
 • Weryfikacja statusu VAT podatnika (Biała Lista VAT) po numerze NIP
 • Sprawdzanie numeru rachunku bankowego kontrahenta w rejestrze VAT udostępnianego przez Krajową Administrację Skarbową – Ministerstwo Finansów
 • Przechowywanie historii sprawdzeń na białej liście VAT
 • Pobieranie zgłoszonych do Krajowej Administracji Skarbowej numerów rachunków kontrahenta
 • Weryfikacja rachunków bankowych w pliku płaskim udostępnianym przez KAS – MF
 • Weryfikacja rachunków wirtualnych: na przykład mBank Mass Collect
 • Sprawdzenie czy kontrahent posiada VAT EU – rejestr VIES
 • Możliwość integracji z Comarch ERP Optima i innymi systemami
 • Masowa weryfikacja – maszynowe sprawdzenie danych numerów kont podatników VAT – plik płaski
 • Prezentacja przeważającego rodzaju działalności – wedle Polskiej Klasyfikacji Działalności (Kod PKD) wraz z opisem

Moduł NIP Skaner to:

 • Narzędzie do hurtowej weryfikacji kont bankowych przedsiębiorców w wykazie podatników VAT
 • Narzędzie do weryfikacji poprawności numeru NIP
 • Narzędzie do sprawdzenia poprawności NIP unijny – VIES system
 • Moduł sprawdzający czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Mechanizm do pozyskania numerów rachunków bankowych kontrahentów do rozliczeń VAT w Białej Liście VAT
 • Narzędzie do weryfikacji numeru rachunku bankowego w rejestrze VAT lub pliku płaskim – białej księgi VAT
 • Odpowiedź czy kontrahent posługuje się NIP Unijnym – kontrola w rejestrze VIES
 • Oprogramowanie umożliwiające kontrolę dostawców, ich statusu działalności
 • Odpowiedź czy firma o podanym NIP nie zawiesiła lub nie zamknęła działalności
 • Narzędzie do sprawdzenia czy firma istnieje i prowadzi aktywną działalność
 • Poprawność danych kontrahenta w rejestrach firmy
 • Integrator GUS i Wykazu podatników VAT z innymi systemami IT
 • Wyszukiwarka numeru REGON kontrahenta
 • Narzędzie do weryfikacji masowej firm na podstawie numeru NIP
 • Oprogramowanie do importu danych adresowych firmy z rejestrów publicznych
 • Konwerter danych adresowych firmy do formatu maszynowego arkusza – CSV, Excel

Dowiedz się więcej