Regulamin szczegółowy usługi: Moduł Historia weryfikacji PEP

Data obowiązywania: od 1 marca 2019 roku.

  1. Usługa Historia weryfikacji PEP umożliwia przegląd historii zapytań czy osoba jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w wewnętrznej bazie danych osób PEP zwanej dalej „Bazą PEP” oraz pobranie indywidualnych raportów dotyczących tych zapytań w formacie PDF jak i raportów miesięcznych (PDF lub CSV). 
  2. Baza PEP zawiera informacje o osobach posiadających status PEP zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (PEP Krajowy) jak i za granicą (PEP zagraniczny).
  3. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow.
  4. Usługa dostępna jest na czas określony wykupioną licencją liczony od dnia aktywacji usługi.
  5. Gdy usługa posiada status Aktywny w module dostępna jest historia ostatnich 100 zapytań oraz możliwość pobrania raportu miesięcznego zapytań w formacie CSV lub PDF.
  6. Usługa nie jest ograniczona co do ilości pobranych raportów.
  7. Usługa przestaje być aktywna, gdy minie czas określony wykupioną licencją, liczony od dnia aktywacji usługi. 
  8. Okresy wykupionych licencji sumują się. Wykupienie licencji na kolejny okres w czasie, gdy usługa jest aktywna, skutkuje przedłużeniem aktywności usługi na czas określony w wykupionej licencji, liczony od czasu wygaśnięcia aktywności usługi.
  9. Usługodawca nie udostępnia całej listy PEP (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.