Regulamin szczegółowy usługi: AML Skaner

Data obowiązywania: od 12 maja 2022 roku.

Moduł AML Skaner zawiera trzy usługi:

 • Usługa AML check – AML Skaner – pojedyncza weryfikacja osób i firm w zakresie: CRBR, list PEP i  list sankcyjnych na żądanie,
 • AML batch – masowa weryfikacja AML – Weryfikacja masowa osób i firm,
 • Historia AML Skaner – historia weryfikacji.

AML check – AML Skaner

 1. Usługa AML Skaner weryfikuje:
  1. Firma: 
   1. firma lub organizacja (o podanym numerze NIP lub VAT UE) jest weryfikowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w rejestrze VIES (VAT Information Exchange System),
   2. firmy zarejestrowane w KRS są sprawdzane na listach sankcyjnych oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a nazwiska osób pozyskane z CRBR są weryfikowane na listach sankcyjnych i listach PEP,
   3. firmy zarejestrowane w CEIDG – sprawdzanie nazwy firmy pod kątem list PEP i na listach sankcyjnych.
  2. Osoba: 
   1. osoba (o danym imieniu i nazwisku) jest weryfikowana na listach sankcyjnych i listach PEP.
 2. Usługa dostępna jest w formie aplikacji WWW na platformie HyperFlow oraz za pomocą API (Webservice REST JSON).
 3. Usługa jest dostępna wyłącznie jako zapytanie pojedyncze.
 4. Gdy usługa posiada status Aktywny – każdorazowy wpis niepustej wartości w oknie formularza zapytania i wciśnięcie przycisku “Uruchom AML Skaner”/enter lub wysłanie poprawnie technicznie sformułowanego żądania przez API (zgodnie z dokumentacją API) zwane jest Wysłaniem zapytania, na które niezwłocznie udzielana jest odpowiedź w formie informacji tekstowej (dla Aplikacji WWW) lub komunikat w formacie JSON (dla żądań wysyłanych przez API).
 5. Wysłanie zapytania może skutkować odpowiedzią pozytywną (podmiot znajduje się na listach sankcyjnych i/lub listach PEP) lub negatywną (podmiot nie znajduje się na listach sankcyjnych i listach PEP).
 6. Bezzwłocznie po wykonanej analizie zwracany jest raport zawierający wszystkie dane zebrane w jej trakcie.
 7. W przypadku posiadania dodatniego salda dostępnych zapytań każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie liczby dostępnych żądań o jeden.
 8. Wyjątek dla punktu 7 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.

AML batch – masowa weryfikacja AML

 1. Usługa AML Batch umożliwia zapytanie zbiorowe lub z pliku – każdorazowe wysłanie zapytania powoduje zmniejszenie Salda żądań o liczbę wysłanych wierszy w zapytaniu (sprawdzanych podmiotów).
 2. Wyjątek dla punktu 1 stanowi posiadanie aktywnej licencji czasowej (dostęp na czas określony). W czasie aktywnej usługi wykupionej na czas określony saldo dostępnych zapytań nie zmniejsza się.
 3. Wprowadzenie danych do bufora skutkuje natychmiastowym uruchomieniem analizy dla wprowadzonych danych.
 4. Usługa umożliwia:
 • ponowne uruchomienie analizy dla wszystkich rekordów znajdujących się w bazie,
 • wznowienie analizy dla niezweryfikowanych rekordów znajdujących się w bazie. 
 1. Przeprowadzone analizy są prezentowane w postaci statystyk, które umożliwiają filtrowanie rekordów po ich statusie.

Historia AML Skaner – historia weryfikacji

 1. Panel Historia weryfikacji zawiera informacje na temat historycznych zapytań wykonanych za pomocą AML Skaner.
 2. W panelu tym jest dostępna wyszukiwarka, która umożliwia wyszukiwanie wyników zapytań za pomocą daty lub treści zapytania.
 3. Historia weryfikacji umożliwia pobranie raportów zarówno indywidualnych (z ostatnich 100 zapytań) w formacie pdf jak i zbiorowych, miesięcznych w formacie pdf oraz csv.
 4. Historia weryfikacji jest dostępna, gdy moduł AML Skaner  posiada status “Aktywny”.

Informacje o module

 1. Moduł AML Skaner obsługuje:
  1. Rejestry GUS, VAT, VIES, CRBR,
  2. Listy PEP,
  3. Listy sankcyjne Komisji Europejskiej (e-CTFSL),
  4. Listy OFAC – Listy podmiotów, opracowywane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – SDN, oraz CSDN czyli skonsolidowane listy sankcyjne,
  5. Listy ONZ – na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (United Nations), dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi.
  6. Listy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
 2. Usługodawca zapewnia aktualizację list sankcyjnych i list PEP bez dodatkowych opłat. 
 3. W przypadku braku możliwości technicznych pobrania aktualnej wersji list ze źródła, moduł działa w oparciu o najbardziej aktualne dostępne listy.
 4. Usługa jest dostarczana w formie pakietów zapytań i rozliczana wedle ilości wykonywanych zapytań w ramach dostępnego Salda zapytań lub w formie nielimitowanego dostępu na czas określony*.
 5. Usługa przestaje być aktywna gdy posiadana ilość żądań (saldo dostępnych żądań) na danym Koncie Klienta spadnie do wartości 0 (zero) i gdy termin określony jako koniec świadczenia usługi na czas określony minął.
 6. Usługodawca nie udostępnia całych list sankcyjnych/PEP (kopii do pobrania) w ramach świadczenia tej usługi.
 7. Maksymalna częstotliwość wysyłania zapytań wynosi 5 zapytań na sekundę. 
 8. W przypadku wykonywania zapytań z większą częstotliwością usługa może odpowiedzieć kodem błędu: “Server busy”. 
 9. W przypadku wysłania zapytania zakończonego błędem Server busy lub Server timeout – saldo dostępnych zapytań nie pomniejsza się.
 10. Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do rejestrów GUS, VAT, lub VIES szczególnie w przypadkach gdy:

a) serwery świadczące usługę prowadzone przez KAS nie odpowiadają,

b) KAS nie udostępni pliku płaskiego w danym dniu,

c) serwery VIES nie odpowiadają,

d) serwery świadczące usługę prowadzone przez GUS nie odpowiadają.

 1. W ramach świadczenia tej usługi usługodawca nie odpowiada również za jakość danych dostarczanych przez Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz za niedostępność spowodowaną awarią systemów teleinformatycznych CRBR. 

 * – dostęp na czas określony bez limitu wywołań – powyżej 20 000 zapytań/m-c usługa będzie nadal aktywna, jednak dla zapewnienia ciągłości usług czas oczekiwania na odpowiedź może wydłużyć się do 30 sekund.