Regulamin Platformy Hyperflow

Obowiązuje od 1 lipca 2019 roku.

§1 USŁUGODAWCA

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://hyperflow.eu – zwanym dalej Platformą usługową jest firma Machine Mind Ltd  z siedzibą w: 35 Follager Road,  CV21 2JF Rugby, Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), która jest spółką (Private Limited Company) prawnie zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11731290 w rejestrze prowadzonym przez Companies House UK. 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać za pomocą:

 • adresu poczty elektronicznej: office@machinemind.ltd,
 • telefonu +44 744 7675934  (koszt połączenia z Polski – wedle cennika operatora połączeń międzynarodowych do Wielkiej Brytanii),
 • Platformy usługowej po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się. 

2. Wyłącznym dystrybutorem Platformy usługowej Hyperflow na terenie Polski jest firma SYNTEO Łukasz Łojek z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 9/107, 37-450 Stalowa Wola, zwanym dalej Dystrybutorem.

Kontakt z Dystrybutorem można uzyskać za pomocą:

 • adresu poczty elektronicznej: biuro@synteo.com.pl,
 • telefonu +48  600 666 913  (koszt połączenia z Polski – według cennika operatora).

3. Korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę jest równoznaczne z jego akceptacją niniejszego Regulaminu oraz w przypadku zakupu usług za pośrednictwem Dystrybutora – warunków dostawy przez Dystrybutora dostępne pod adresem: http://synteo.com.pl/outsourcing/warunki-dostawy/.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich Usługobiorców drogą mailową z 21 dniowym wyprzedzeniem.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem Platformy usługowej w zakresie i wedle specyfikacji opisanych w zakładce Sklep – Platformy usługowej.

2. Poszczególne usługi (zwane dalej usługami lub modułami) mogą posiadać indywidualne regulaminy, które są uzupełnieniem niniejszego regulaminu.

3. Regulaminy indywidualne usług, są prezentowane w zakładce Sklep Platformy usługowej po wybraniu szczegółów danej usługi oraz bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na daną usługę.

4. W przypadku wystąpienia sprzeczności zapisów niniejszego regulaminu z regulaminami poszczególnych usług – wiążące są zapisy indywidualnego regulaminu usługi.

5. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie dla przedsiębiorców, tj osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie krajów stowarzyszonych z UE tj: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

§3 KONTO KLIENTA (KONTO GŁÓWNEGO UŻYTKOWNIKA) 

1. W celu zamówienia usługi przez Usługobiorcę (w tym bezpłatnych usług testowych) niezbędna jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Usługowej.

2. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://hyperflow.eu/client/_register.

3. Formularz rejestracji Konta Klienta zawiera dane bilingowe niezbędne do wystawienia faktury za usługi zamówione w przyszłości oraz dane Głównego Użytkownika (adres e-mail używany jako login oraz nazwę).

4. Konto Głównego Użytkownika jest integralną częścią Konta Klienta i pozwala zarówno na zarządzanie Kontem Klienta (zamawianie usług, zmiana danych) oraz na zwykłe korzystanie z usług Platformy. 

5. Do logowania się do zasobów Platformy należy używać adresu e-mail Głównego Użytkownika. 

6. Rejestracja Konta Klienta (w tym Konta Głównego Użytkownika) i jego utrzymanie jest bezpłatne.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta jeżeli przez 30 dni Usługobiorca nie będzie posiadał ani jednej aktywnej usługi.

8. Usługobiorca odpowiada za prawdziwość i poprawność danych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, którego dane podaje w formularzu rejestracyjnym. 

9. Usługobiorca może posiadać tylko jedno aktywne Konto Klienta.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia własnej weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracji Konta Klienta oraz do odrzucenia formularza rejestracji Konta Klienta i odmowy świadczenia usług, jeżeli wystąpi którakolwiek z sytuacji podanych poniżej:

 • podane przez Usługobiorcę dane nie są prawdziwe,
 • podane przez Usługobiorcę dane należą do podmiotu, który nie prowadzi czynnej działalności gospodarczej na terenie UE lub Państw stowarzyszonych z UE,
 • rejestracja została dokonana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu,
 • podjęto próbę założenia więcej niż jednego Konta Klienta dla tego samego podmiotu. 

§4 AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Po pomyślnym utworzeniu Konta Klienta – Usługobiorca może składać zamówienia na usługi poprzez wybór pozycji z katalogu dostępnych usług w zakładce Sklep, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu danych dostępowych Głównego Użytkownika (e-mail i hasło).

2. Z wyłączeniem usług dostępnych bezpłatnie (Usługi Testowe) aktywacja zamówienia na usługę następuje po wcześniejszym dokonaniu płatności przez Usługobiorcę. 

3. Aktywacja usługi następuje maksymalnie po upływie 24 godzin od momentu dokonania płatności.

4. Za dokonanie płatności przyjmuje się uznanie konta bankowego Usługodawcy lub otrzymanie potwierdzenia od pośrednika w płatnościach (PayPal.com, Stripe.com) – w zależności od trybu dokonywania płatności. 

5. Płatność za zamówione usługi jest dokonywana za pomocą zakładki Moje zamówienia.

6. Aktualny status usług, daty obowiązywania i inne parametry usług prezentowane są w zakładce Moje usługi. 

§5 CENY I PŁATNOŚĆ

1. W zależności od charakteru usługi mogą być one oferowane w 2 wariantach rozliczeniowych:

 • Dostęp czasowy – polegający na udostępnieniu usługi na czas wyrażony w dniach np. “Dostęp na 30 dni” i rozliczany według okresów rozliczeniowych,
 • Dostęp ilościowy – wyrażony w ilości żądań do usługi np. 30 zapytań do listy PEP i rozliczany według zakupionych pakietów Ilościowych. 

2. Saldo zapytań danej usługi stanowi Ilość żądań dostępnych (zakupionych i niewykorzystanych) dla Usługobiorcy dotyczących wyłącznie tej usługi.

3. Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. O ile oferta szczegółowa nie stanowi inaczej – wszystkie umowy zawierane są na czas nieokreślony – bez obowiązku przedłużania o kolejne okresy.

5. W przypadku Dostępu ilościowego – definicja “żądania do usługi” oraz warunki szczegółowe np. Okres ważności pakietu ilościowego – jest  określona w regulaminie indywidualnym usługi.

6. Usługi zamówione ale nieaktywne mogą być bezpłatnie anulowane w dowolnej chwili za pomocą Platformy – zakładka Zamówienia.

7. Usługi zamówione i aktywne nie podlegają zwrotowi. 

§6 PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca zapewnia prywatność przetwarzanych danych swoim Usługobiorcom.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (dane Głównego Użytkownika – służące do logowania), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

3. W przypadku dokonywania płatności za usługę przy użyciu pośredników w płatnościach – Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się pośrednictwem w płatnościach (np. platforma PayPal.com lub Stripe.com) wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do przetworzenia płatności. 

4. W przypadku zakupu usług za pośrednictwem podmiotów trzecich – wpisanych na listę oficjalnych dystrybutorów – Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych dystrybutorom wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do wystawienia dokumentów płatniczych przez Dystrybutora (proforma, faktura VAT) i przetworzenia płatności.

5. Lista oficjalnych dystrybutorów oprogramowania jest dostępna pod adresem internetowym: http://machinemind.ltd/distributors/

6. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

7. Szczegółowe zasady ochrony prywatności i danych w tym Politykę dotyczącą Cookies i informacje związane z RODO opisuje: Polityka prywatności platformy HyperFlow dostępna pod adresem internetowym: https://hyperflow.eu/doc/polityka_prywatnosci_hyperflow.pdf

§7 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do Platformy usługowej przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych, ataki DDOS itp).

3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym o ile fakt wystąpienia przerwy dało się przewidzieć. 

4. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę w niniejszym regulaminie.

5. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej niż przez 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego wydłużenia o 7 dni okresu ważności usługi, za każde rozpoczęte 24h przerwy w przypadku dostępu czasowego lub do bezpłatnego przyznania dodatkowych żądań – w przypadku dostępu ilościowego w ilości określonej w regulaminach szczegółowych usług. 

6. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.

§8 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, prawa Unii Europejskiej, oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z usług Platformy wyłącznie na własny użytek, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy udostępniać zasobów Platformy osobom i podmiotom trzecim, w szczególności dokonywać dalszej odsprzedaży usług. 

4. Usługobiorca nie może korzystać z narzędzi automatyzujących pracę w środowisku graficznym platformy usługowej (nie dotyczy dostępu API) poprzez stosowanie takich mechanizmów jak boty, makra, skrypty symulujące pracę przeglądarki internetowej itp. 

5. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z mechanizmów API w sposób nie naruszający stabilności całego systemu Platformy usługowej i stosować się do technicznych zaleceń przekazywanych przez Usługodawcę np. Co do maksymalnej częstotliwości wysyłania żądań API na sekundę. Parametry zalecane dla każdej z usług będą określane w regulaminach szczegółowych usług. 

6. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w zakładce Moje konto.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli Usługobiorca będzie wielokrotnie naruszał postanowienia niniejszego regulaminu, mimo wcześniejszych napomnień ze strony Usługodawcy. 

§9 WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Usługodawca i Dystrybutorzy wyłączają swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegajacymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej, oraz innymi szkodami o charakterze wyjątkowym), będącą następstwem korzystania lub niemożności korzystania z Platformy usługowej, nawet jeśli Usługodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

2. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu jest w każdym wypadku ograniczona do sumy pieniężnej, którą Usługobiorca rzeczywiście zapłacił Usługodawcy za nabyte usługi.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY i USUNIĘCIE KONTA KLIENTA

1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy (dla usług z dostępem czasowym) oraz po wykorzystaniu pakietu ilościowego (dla dostępu ilościowego) – usługa staje się nieaktywna. 

2. Rozwiązanie umowy na daną usługę może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.

3. Usługobiorca może w dowolnej chwili dokonać Usunięcia Konta Klienta za pomocą Platformy (Zakładka Moje dane/ Usuń konto). 

4. Usunięcie Konta Klienta przez Usługobiorcę, musi być dodatkowo potwierdzone kodem jednorazowym wysłanym na główny adres e-mail bilingowy i skutkuje wypowiedzeniem przez Usługobiorcę wszystkich umów na świadczone usługi w obrębie Platformy, w trybie natychmiastowym, co rodzi następujące skutki:

 • Wszystkie dane wytworzone przez Usługobiorcę i przechowywane w obrębie Platformy, których Usługodawca nie ma obowiązku przechowywania zostają trwale usunięte,
 • Wszystkie zakupione pakiety ilościowe zostają wyzerowane bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystane żądania, 
 • Wszystkie zakupione usługi z dostępem czasowym wygasają w dniu usunięcia Konta Klienta bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystany czas jaki pozostał do końca okresu rozliczeniowego. 

§11 REKLAMACJE

1. Reklamacja składana przez Usługobiorcę, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej i określać:

 • Usługobiorcę, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz dostarczenie odpowiedzi,
 • nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.

2. Usługobiorca może składać reklamacje:

 • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@machinemind.ltd,
 • listem poleconym, tradycyjnym na adres głównej siedziby Usługodawcy,
 • w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Dystrybutora, u którego została zakupiona usługa.

3. Usługodawca lub Dystrybutor rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.

4. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie w jakiej reklamacja została złożona. 

§12 WYSTAWIANIE FAKTUR 

1. Faktura za usługę (invoice) zostanie wystawiona przez Usługodawcę lub Dystrybutora w miesiącu aktywacji usługi i możliwa będzie do pobrania w formacie PDF za pośrednictwem Platformy usługowej – zakładka Moje faktury.

2. Usługodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT. 

3. Dystrybutor – firma Synteo oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

4. Ceny za usługi wskazane na fakturze wystawionej przez Usługodawcę będą wyrażone w walucie GBP – Funt Szterling. Ceny za usługi wskazane na fakturze wystawionej przez Dystrybutora będą wyrażone w walucie odpowiedniej dla kraju Dystrybutora. 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą lub między Dystrybutorem a Usługobiorcą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Informacje o produktach, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach Usługodawcy zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji.

3. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ na stronach Usługobiorcy są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody Usługodawcy, są zabronione. Niektóre elementy stron Usługodawcy są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.