Polityka prywatności platformy HyperFlow

Obowiązuje od 1 lipca 2019 roku.

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące sposobu, zakresu przetwarzania i ochrony danych Usługobiorców korzystających z Platformy Usługowej, w tym plików ciasteczek (cookie) zapisywanych na urządzeniu końcowym (przeglądarka internetowa lub urządzenie mobilne).

1. Kim jesteśmy? Jakie informacje zbieramy?

 1. Operatorem serwisu – Platformy usługowej dostępnej pod adresem internetowych https://hyperflow.eu jest: firma Machine Mind Ltd z siedzibą w: 35 Follager Road,  CV21 2JF Rugby, Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), która jest spółką (Private Limited Company) prawnie zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11731290 w rejestrze prowadzonym przez Companies House UK. 
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez Usługobiorców podczas zakładania konta, zakupu usług, używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora.
 3. Dane podawane przez Usługobiorców w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
 • techniczne uruchomienie usług,
 • fakturowanie,
 • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,
 • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,
 • informowanie o planowanych pracach technicznych,
 • informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,
 • informowanie o zmianach regulaminów,
 • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Usługobiorców,
 • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,
 • bezpośredni kontakt handlowy.
 1. Operator, jako firma świadcząca usługi informatyczne w zakresie analizy danych, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały im powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.
 2. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, oraz aplikacji Operatora.

2. Jak chronimy Twoje dane?

 1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
 • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym,
 • ochronę przed utratą danych.
 1. Hasła Usługobiorców nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani zaszyfrowane w sposób odwracalny.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
 3. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
 4. Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).
 5. Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
 6. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).
 7. Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji).
 8. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.).

3. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Machine Mind Ltd  z siedzibą w: 35 Follager Road,  CV21 2JF Rugby, Zjednoczone Królestwo (United Kingdom), która jest spółką (Private Limited Company) prawnie zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 11731290 w rejestrze prowadzonym przez Companies House UK. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizowania i wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania zawartej umowy; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. 
 4. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. 
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  pkt 3.03 będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy,
  lub przewidziany w przepisach szczególnych, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, sprostowania tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz przenoszenia danych i usunięcia.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.03 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.03 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 10. W stosunku do Usługobiorcy mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4. Jakie informacje przechowujemy w logach? 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Zapisowi mogą podlegać:
 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Usługobiorcy,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie.

5. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Platformy usługowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA).
 9. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji Usługobiorcy uniemożliwi korzystanie z usług Platformy Usługowej.

7. Zmiany w polityce prywatności

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli to nastąpi, zmiany te zostaną opublikowane w niniejszej Polityce prywatności i innych miejscach, które operator uzna za stosowne, aby poinformować Usługobiorców o zmianach. Jeśli zmiany będą istotne, Operator powiadomi Usługobiorców o tym e-mailem lub za pomocą powiadomienia na stronie głównej, co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian.