Dokumentacja użytkownika: Listy sankcyjne

Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat poruszania się po module Listy Sankcyjne dostępnym na Platformie Analitycznej Hyperflow znajdującej się pod adresem https://hyperflow.eu/client/. Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika modułu  Listy Sankcyjne w wersji 1.0.

Rozdział 2. Możliwości modułu Listy Sankcyjne

Moduł Listy Sankcyjne służy do sprawdzenia czy dana osoba, firma lub organizacja znajduje się na listach sankcyjnych.

W pakiecie znajdują się usługi:

  • Listy sankcyjne
  • Weryfikacja automatyczna – Sankcje
  • Historia weryfikacji Sankcje

Dostęp do poszczególnych usług znajduje się w menu bocznym (pkt 1 na rysunku nr 2.1).

Rysunek nr 2.1

W ramach licencji demo otrzymują Państwo 5 darmowych zapytań w celu przetestowania usług. W głównym widoku Listy Sankcyjne oraz w Weryfikacji automatycznej Sankcje, w prawym górnym rogu ekranu znajduje się licznik salda oraz szybka ścieżka dla uzupełnienia salda. Gdy saldo zostanie wyczerpane, usługa automatycznie stanie się nieaktywna. 

Rozdział 3. Listy Sankcyjne – weryfikacja

Usługa Listy Sankcyjne pozwala na weryfikację osób, firm i organizacji czy znajdują się na listach sankcyjnych za pomocą pierwszego imienia oraz nazwiska lub nazwy.

3.1. Weryfikacja pojedyncza 

Rysunek nr 3.1 pokazuje podstawowy panel Listy Sankcyjne, który służy do weryfikacji jednorazowej. W punkcie 1 znajduje się pole, do którego należy wprowadzić imię i nazwisko osoby sprawdzanej lub nazwę firmy bądź organizacji. Punktem 2 zostały oznaczone rodzaje list, które chcemy sprawdzić tzn. Listy dla osób fizycznych i listy dla firm i organizacji. Domyślnie obie opcje są zaznaczone. Przycisk “Szukaj sankcji” wysyła zapytanie do serwera (pkt 3 na rysunku nr 3.1).

Link “Weryfikacja masowa” (pkt 4 na rysunku nr 3.1) przekierowuje do panelu masowego wprowadzania danych.

Rysunek nr 3.1

Wynikiem pojedynczego zapytania jest raport, którego rodzaje szczegółowo omówimy przy okazji weryfikacji masowej w punkcie 3.2. tej dokumentacji.

3.2. Weryfikacja masowa 

Panel weryfikacji masowej nie różni się od weryfikacji pojedynczej z wyjątkiem samego okna do wprowadzania danych. Na rysunku nr 3.2 punktem 1 jest oznaczone okno dialogowe do wprowadzania danych. Okno to w prawym dolnym rogu posiada znacznik umożliwiający zmianę wielkości okna (punkt 2 rysunku 3.2). 

Poprawne wprowadzenie danych w oknie dialogowym: w każdej linii znajdują się dane jednej osoby/firmy. Aby wprowadzić dane kolejnej osoby/firmy należy kliknąć klawisz “enter”. 

Aby wprowadzić dane z pliku csv należy użyć wyszukiwarki (pkt 3 rys 3.2).  Po wprowadzeniu danych do okna dialogowego lub wybraniu ścieżki do pliku csv z danymi do weryfikacji należy kliknąć “Szukaj sankcji” w celu wysłania zapytania do bazy.

W każdym momencie można wrócić do pojedynczej weryfikacji klikając przycisk “Weryfikacja pojedyncza”.

Rysunek nr 3.2

Pobieranie danych poprzez masową weryfikację przedstawia rysunek nr 3.3.
W oknie dialogowym zostały prawidłowo wprowadzone dane: imiona i nazwiska w osobnych liniach – oddzielone znakiem “ENTER”. 

Weryfikacja zwróciła informacje na temat 3 osób:

Kalib Trinidad
Di Hai
Gono Gideon

Wyniki weryfikacji są przedstawiane w kolejności zapytania jednak jedna osoba/firma może znajdować się na kilku listach sankcyjnych. Rysunek 3.3 punkt 1 przedstawia trzy informacje na temat Kalib Trinidad na różnych listach sankcyjnych.

Punkt 2 na rysunku to raport osoby, która nie widnieje na listach sankcyjnych. 

Punktem 3 został oznaczony zwrotny komunikat o wyczerpaniu limitu zapytań.

Pod każdą weryfikacją, która zakończyła się pomyślnie znajduje się przycisk “Pobierz raport” (rys. 3.3 pkt 4).

Raporty są indywidualne dla każdej ze sprawdzonych osób/firm w formacie PDF. 

Zbiorcze, miesięczne raporty weryfikacji są możliwe do pobrania w zakładce Historia weryfikacji Sankcje.

Rysunek nr 3.3

Rozdział 4. Weryfikacja automatyczna 

4.1. Do czego służy weryfikacja automatyczna?

Automatyczna weryfikacja pozwala na regularne, automatyczne weryfikowanie naszych kontrahentów na listach sankcyjnych. Usługa ta pozwala całkowicie pozbyć się kłopotów związanych z weryfikacją firm i osób współpracujących. Aby skonfigurować automatyczną weryfikację należy:

  • aktywować automatyczną analizę,
  • skonfigurować automatyczne pobieranie danych do analizy lub wprowadzić te dane ręcznie.

4.2. Ustawienia automatycznej weryfikacji.

Główny panel automatycznej weryfikacji przedstawia rysunek nr 4.1.

Rysunek nr 4.1

Na rysunku powyżej punktem 1 został oznaczony checkbox automatycznej weryfikacji. Zaznaczenie tej opcji oraz zapisanie ustawień (punkt 3 rysunku) powoduje cykliczne, codzienne wykonanie weryfikacji wprowadzonych do automatycznej analizy danych na listach sankcyjnych. Punkt 2 na rysunku pozwala na wprowadzenie adresu email, na który będą wysyłane raporty (liczba zweryfikowanych osób/firm, liczba osób/firm występujących na listach sankcyjnych, lista nazw, które zostały odnalezione na listach sankcyjnych), nie jest on jednak konieczny. Wyniki analizy będą widoczne również w panelu analizy oraz w historii weryfikacji Sankcje. Po dokonaniu potrzebnych zmian zawsze należy zatwierdzić wprowadzone dane klikając “Zapisz ustawienia” (punkt 3). Aby przerwać modyfikację ustawień należy kliknąć “Anuluj” (pkt 4).

Klawisz “Weryfikuj teraz” służy do weryfikacji danych na żądanie. Po wprowadzeniu danych lub skonfigurowaniu ich pobierania, można wykonać analizy na żądanie, nie czekając na automat, który przeprowadza analizy w nocy.

Punkt 6 rysunku 4.1 wskazuje na konfigurację automatu do pobierania danych. Szerzej o tej funkcji przeczytasz w następnym punkcie dokumentacji. Punkt 7 to przycisk “Dodaj”. Jest to opcja dostępna tylko w przypadku braku automatycznej konfiguracji pobierania danych.

4.3. Konfiguracja pobierania danych.

Po kliknięciu klawisza “Konfiguruj automatyczne pobieranie danych” rozwija się panel konfiguratora automatu pobierania danych – rysunek 4.2. Do wyboru mamy trzy opcje. Każdorazowa zmiana ustawień konfiguratora musi być zatwierdzona klawiszem “Zapisz”. Aby wycofać wprowadzanie zmian należy kliknąć przycisk “Anuluj”.

Rysunek nr 4.2

4.3.1 Automatyczny import wyłączony

Oznacza to, że dane do analizy nie będą pobierane z zewnętrznych źródeł, a analizie (jeżeli automat opisany w punkcie 4.2 dokumentacji jest włączony) poddane będą tylko dane wcześniej wprowadzone do analizy i znajdujące się w bazie.

4.3.2 Plik zdalny CSV

Zaznaczenie opcji “Plik zdalny CSV” pozwala na wprowadzenie danych z pliku. W tym przypadku należy podać ścieżkę dostępu do pliku zdalnego (na przykład na innym serwerze) w punkcie 1 rys 4.3. 

Punkt 2 rysunku 4.3 należy zaznaczyć jeżeli plik zawiera wiersz nagłówka (wiersz z opisem zawartości kolumn). 

Punkt 3 należy zaznaczyć, jeżeli sprawdzane dane każdorazowo mają być pobierane z pliku. Ta opcja jest przydatna, gdy na bieżąco uzupełniamy listę kontrahentów w pliku – czyli dodajemy i usuwamy kontrahentów, modyfikujemy ich dane w pliku. Wtedy każdorazowa weryfikacja pobierze nowe dane do weryfikacji, a stare dane nie będą weryfikowane. Pozostawienie tej opcji odznaczonej skutkuje pozostawieniem danych z poprzedniej analizy do weryfikacji razem z danymi z bieżącego pliku. 

Punkt 4 pozwala na wprowadzenie dodatkowych nagłówków HTTP potrzebnych do odczytania pliku (np autoryzacja HTTP Basic czy tokeny).

Rysunek nr 4.3

4.3.3 Arkusz google

Konfigurator dla arkusza google spreadsheets wygląda bardzo podobnie do omówionej wyżej konfiguracji dla zdalnego pliku CSV. 

Rysunek nr 4.4

Punkt 1 na rysunku 4.4 to miejsce na ścieżkę dostępu do pliku google. Zaznaczenie opcji opisanej punktem 2 skutkuje pominięciem wiersza nagłówków – pierwszego wiersza pliku. Zaznaczenie opcji z punktu 3 skutkuje usunięciem wprowadzonych wcześniej danych do analizy.

Aby skorzystać ze źródła danych w postaci arkusza google należy go najpierw przygotować i udostępnić w trybie Shareable by Link. 

Rysunek nr 4.5

Rysunek 4.5 przedstawia przygotowany arkusz google z danymi testowymi., który może służyć zarówno do weryfikacji na listach sankcyjnych jak i listach PEP. Aby umożliwić czytanie pliku aplikacji, należy kliknąć zaznaczony na rys 4.5 punktem 1 przycisk “Share”, a następnie zmienić dostęp do pliku –  “Change to anyone with the link” na “Anyone with the link” z opcją “Viewer”. 

Następnie należy kliknąć opcję ”Copy link” (rys 4.6), aby skopiować adres arkusza i wkleić go do konfiguracji weryfikacji (ctrl+v).

Rysunek nr 4.6

4.3.4 Zatwierdzenie konfiguracji.

 Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy zapisać nowe ustawienia klawiszem “Zapisz”. W przypadku pliku CSV oraz pliku google istnieje również opcja zapisania i załadowania danych w celu weryfikacji podanej ścieżki i innych ustawień. “Zapisz i załaduj dane” (rys 4.3 pkt 5 oraz rys 4.4 pkt 4) skutkuje wprowadzeniem nowych danych do bufora. 

UWAGA: jeżeli w konfiguracji będzie zaznaczona opcja czyszczenia bufora, nastąpi to za każdym razem przy wczytywaniu danych. Oznacza to, że każdorazowo wszelkie zmiany dokonane na danych zaczytanych będą nadpisywane przez dane z pliku. 

4.3.5 Jednorazowe wczytanie danych z pliku.

Aby jednorazowo wczytać dane z pliku, a następnie modyfikować je już wewnątrz modułu automatycznej weryfikacji, należy skonfigurować prawidłowo pobieranie danych z pliku zdalnego csv lub z arkusza google i zapisać dane klikając “Zapisz i załaduj dane”. Sprawdzić dane wczytane do bufora analiz, a następnie ponownie skonfigurować zdalne pobieranie danych jako “Automatyczny import wyłączony” i zapisać zmiany. W ten sposób będziemy mieć zaczytane dane bez opcji ich nadpisywania z pliku, a analizie będzie poddawany tylko pierwotnie dodany zbiór uwzględniający zmiany wprowadzone ręcznie.

4.4. Ręczne wprowadzanie danych.

Aby móc dodawać dane ręcznie, należy w konfiguratorze wybrać i zapisać opcję “Automatyczny import wyłączony”. Przy takiej konfiguracji możliwe jest wprowadzanie i modyfikowanie zasobów znajdujących się w bazie automatycznych analiz. 

Rysunek nr 4.7

Ręczne wprowadzanie danych odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pojedynczej weryfikacji, które zostało opisane w rozdziale 3. Listy sankcyjne – weryfikacja tej dokumentacji.

Aby dodać dane ręcznie: pojedynczo, masowo, lub z pliku csv z komputera, należy kliknąć przycisk “Dodaj” – punkt 1 na rysunku nr 4.7. , wprowadzić nazwę osoby/firmy/organizacji (pkt 2) i zatwierdzić przyciskiem “Dodaj nowy”. Punkt 5 na rysunku 4.7 służy do masowego wprowadzania danych jak w przypadku pojedynczej weryfikacji.

Nowością natomiast jest ładowanie danych z historii weryfikacji. Służy ona do zaczytania danych osób/firm, które były już weryfikowane. Aby załadować dane kilku miesięcy, należy po kolei wybierać pożądane miesiące z listy za każdym razem klikając przycisk “Pobierz” (punkt 5 rys 4.7).

4.5. Modyfikacja danych w analizach.

Jeżeli bufor danych nie jest pusty, na panelu modułu będą dostępne statystyki (rys 4.8 pkt 1) dla wprowadzonych danych oraz wyniki ostatniej analizy. Jeżeli dane zostały wprowadzone, jednak nie były jeszcze poddane analizie, będą posiadały one status “Oczekujący”. Jeżeli konfigurator jest ustawiony  jako “Automatyczny import wyłączony”, możemy modyfikować zbiór danych jakie poddawane będą analizie.

Rysunek nr 4.8

Na rysunku nr 4.8 punktem 2 został zaznaczony klawisz “Usuń” dla pojedynczego rekordu danych. Punkt 4 na rysunku 4.8 pozwala na usunięcie wszystkich danych zapisanych do analizy.

Punktem 3 na rys 4.8 został oznaczony guzik do pobierania raportu zbiorczego. Raport dotyczy tylko danych z ostatniej weryfikacji i nie zawiera danych historycznych. Do przeglądania historii weryfikacji służy zakładka “Historia weryfikacji Sankcje”.

Jeżeli dane były poddane analizie, statystyki w łatwy sposób pozwolą filtrować rekordy z różnymi statusami weryfikacji.

Na rysunku 4.9 punktem 1 zostały oznaczone opcje filtrowania danych za pomocą statystyk. Odznaczenie jednego lub kilku rodzajów statusów pozwala na szybkie odnalezienie i przeglądanie interesującego nas zakresu danych. W części “Wyniki ostatniej analizy” znajdują się dane dla każdego rekordu w postaci wyniku analizy (pkt 2 rys 4.9) oraz daty weryfikacji (pkt 3 rys 4.9).

Rysunek nr 4.9

Rozdział 5. Historia weryfikacji Sankcje

Rysunek nr 5.1

Historia weryfikacji Sankcje służy do przeglądania archiwalnych danych i wyników weryfikacji. 

Dane są zebrane w kolejności zapytań i wyświetlane jest ostatnich 100 rekordów weryfikacji, dla których dostępny jest raport indywidualny (rysunek 5.1 pkt 2). 

Rysunek nr 5.2

Raporty zbiorcze (rysunek 5.1 pkt 1) można pobrać z każdego niepustego miesiąca – to znaczy z każdego miesiąca, w którym była wykonana przynajmniej jedna weryfikacja na listach sankcyjnych.

Raporty zbiorcze są dostępne w formacie pliku csv jak i pdf (rys 5.3).

Rysunek nr 5.3
Rysunek nr 5.4

Raport w formacie pdf zawiera te same dane co widok historii weryfikacji czyli datę zapytania, treść zapytania, odpowiedź czy dana osoba/firma jest na listach sankcyjnych oraz nazwę użytkownika.

Rysunek nr 5.5

Raport csv zawiera szczegółowe dane na temat list sankcji, na których występuje sprawdzany podmiot:
Data zapytania,
Treść zapytania,
Czy jest na listach sankcyjnych,
Rodzaj listy,
Numer referencyjny listy,
oraz nazwa użytkownika pobierającego dane.